Tổng chi phí của một đơn hàng

Chi phí của một đơn hàng

Phí dịch vụ:  

– Phí mua hàng: Là phí dịch vụ giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách. 

– Phí dịch vụ mua hàng = Tiền hàng * % phí dịch vụ

- Hàng hóa sẽ được giao tại Trung Quốc