Tổng chi phí của một đơn hàng

Tổng chi phí đầu vào của một đơn hàng

Tổng chi phí đầu vào của đơn hàng bao gồm: Giá vốn, Phí dịch vụ (Mua hàng), Phí Vận chuyển Quốc tế.

1. Giá vốn: Là chi phí Cố định phải trả cho Người bán

– Tiền hàng: được tính bằng đơn giá sản phẩm nhân với tỷ giá nhân dân tệ.

2. Phí dịch vụ:  

– Phí mua hàng: Là phí dịch vụ giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách. 

– Phí dịch vụ mua hàng = Tiền hàng * % phí dịch vụ

3. Phí vận chuyển quốc tế TQ – VN: Là chi phí chuyển hàng từ Trung Quốc về các kho của Thanhla tại Việt Nam.

-Thời gian chuyển về Hà Nội từ 03-05 ngày

-Thời gian chuyển về HCM từ 04-07 ngày

– Thời gian vận chuyển trong điều kiện thông quan thông thường, với bảng phí như sau: