Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

I. QUY ĐỊNH THANH TOÁN

-        Khách hàng thanh toán 100% tổng giá trị hàng sau khi nhận đơn hàng.

-        Số tiền thanh toán cho Thanh La gồm:

1. Giá trị hàng hóa Thanh La mua hộ cho khách hàng được quy đổi theo tỷ giá thỏa thuận;

2. Phí mua hàng hộ: 2% tính trên giá trị hàng mua hộ;

3. Phí dịch vụ vận chuyển: 13.500 đồng/đơn hàng.

II. HÌNH THỨC THANH TOÁN

  • Thanh toán theo hình thức phát hàng thu tiền hộ qua đơn vị vận chuyển được ủy quyền bởi Thanh La.