Hướng dẫn Quản lý Khiếu nại Dịch vụ đã tạo

Quản lý danh sách khiếu nại dịch vụ

Có 2 cách để xem các khiếu nại dịch vụ đã tạo:

Vào link danh sách khiếu nại: tại đây 

1. Trang danh sách khiếu nại liệt kê tất cả các khiếu nại ở các trạng thái “Chờ tiếp nhận”, “Đang xử lý”, “Từ chối”, “Hoàn tiền”

 

2. Trang danh sách khiếu nại: khách hàng có thể lọc các đơn đang có khiếu nại (ở trạng thái Chờ tiêp nhận, Đang xử lý)